Něco oficialit

Vnitřní řád spolku

Úvalský rarášek je nezisková organizace působící v Úvalech, která se zaměřuje na volnočasové aktivity pro předškolní děti od 3 do 6 let, ale i pro dospělé, s možností hlídání dětí.
Více zde: https://www.uvalsky-rarasek.cz

Datum zápisu: 23. dubna 2014

Spisová značka: L 59481 vedená u Městského soudu v Praze

Název: Úvalský Rarášek, z.s.

Sídlo: Česká 1656, 250 82 Úvaly

IČO: 029 22 029

Právní forma: Spolek

Účel spolku: Spolek je dobrovolným a samosprávným svazkem členů, v němž se sdružili zájemci o organizování volného času dětí a rodičů, spočívající v rozvíjení jejich estetických, intelektuálních, sportovních i sociálních dovedností. Spolek pomáhá získávat uvedené dovednosti aktivitami přístupnými všem, tzn. i nečlenům spolku.

I. Práva a povinnosti účastníků zájmové činnosti a jejich zákonných zástupců v souladu s § 30 odst.1, písm a zákona 561/2004 Sb.

A. Práva a povinnosti nezletilých i zletilých účastníků zájmové činnosti, účastníci mají právo

 • účastnit se všech aktivit spolku a podílet se na plánování těchto aktivit
 • na seznámení s tímto vnitřním řádem
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich činnosti, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
 • na základě přihlášky a zaplaceného příspěvku se zúčastňovat pravidelné činnosti
 • řídit se vnitřním řádem zařízení
 • řídit se pokyny lektorek
 • nepoškozovat majetek zařízení, majetek ÚR a ostatních účastníků, se zařízením a s majetkem ÚR zacházet šetrně
 • chovat se ohleduplně a kamarádsky k ostatním účastníkům činností
 • dětem je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači.

B . Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí a mládeže.

Zákonní zástupci dětí a nezletilých účastníků mají právo

 • na informace o průběhu a výsledcích aktivit
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí aktivit dětí v ÚR

Povinnosti zákonných zástupců:

 • dodat nezbytné údaje o dítěti, o kterých by měly být lektorky a dozor informováni vzhledem k vykonávané činnosti
 • seznámit se s vnitřním řádem, který je k dispozici u lektorek a na www.uvalsky-rarasek.cz
 • poučit dítě o způsobu chování při aktivitách v ÚR
 • v případě vyzvednutí dítěte jinou osobou než rodičem oznámit tuto skutečnost vedoucímu

II. Provoz a vnitřní režim Úvalského Rarášku

ÚR provozuje své aktivity v budově volnočasového centra provozovaného městěm Úvaly a v okolí této budovy při naučných vycházkách. Aktivity se řídí rozvrhem, který je vyvěšen na webových stránkách ÚR.

Na všechny lekce spojené s hlídáním dětí je nutné se jednotlivě a včas (alespoň 24 hodin v předstihu) přihlašovat a specifikovat počet a věk hlídaných dětí, aby bylo možné zajistit odpovídajíci péči.

Rozvrh se může měnit v důsledku pokynů provozovatele centra, kterými se ÚR musí řídit.

ÚR si vyhrazuje právo v případě potřeby zrušit jednotlivé lekce. Tyto lekce nebudou nahrazovány.

III. Podmínky zajištění BOZ dětí

Účastníci zájmových činností:

 • Jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu.
 • Účastníci činností ÚR se chovají při pobytu v budově volnočasového centra provozovaného městem Úvaly a na akcích organizovaných ÚR tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
 • Je jim zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru vedoucího.
 • Při přecházení na místa zájmové činnosti či jiných akcí mimo budovu volnočasového centra se řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi je doprovázející vedoucí zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné výlety, exkurze apod. platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou předem seznámeni.
 • Při výuce v tanečním sále a výtvarných dílnách je nutné dodržovat specifické bezpečnostní předpisy dané pro tyto učebny, vyplývající z vnitřního řádu volnočasového centra. Vedoucí daného kroužku jsou povinni je s nimi seznámit při první hodině kroužku a dodatečně poučit ty účastníky kroužků ÚR, kteří při první hodině chyběli.
 • Vedoucí seznámí účastníky kroužků ÚR s pravidly bezpečného chování a upozorní je na možné ohrožení života, zdraví či majetku.
 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během činnosti ve volnočasovém centru a v přilehlých prostorách (zahradě) nebo na vycházce po okolí jsou účastníci kroužků ÚR povinni hlásit ihned lektorovi. Úraz je zapsán do knihy úrazů dle § 133 odst.3 ZP, způsob evidence dle nařízení vlády 494/2001 Sb.,jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá lektor zákonnému zástupci a nahlásí úraz - dle Směrnice pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • V případě, že se rodič účastní (je přítomen na aktivitě) přebírá zodpovědnost za své dítě.

Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení a může být kdykoli upraven a aktualizován o dodatky.

© 2017 Úvalský rarášek, z. sVšechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!